• Wall Mosquito Net – Blue

  • Wall Mosquito Net – Blue

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw
  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net – Blue

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net – Green

  • Wall Mosquito Net – Green

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw

    

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net – Green

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net – Orange

  • Wall Mosquito Net – Orange

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw

    

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net – Orange

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net – Pink

  Wall Mosquito Net – Pink

  ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw
  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net – Pink

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net – Purple

  Wall Mosquito Net – Purple

  • ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.
   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw
  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net – Purple

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net Plain Colour – Blue

  • Wall Mosquito Net Plain Colour – Blue

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw

    

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net Plain Colour – Blue

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net Plain Colour – Green

  • Wall Mosquito Net Plain Colour – Green

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw
  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net Plain Colour – Green

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net Plain Colour – Light Blue

  • Wall Mosquito Net Plain Colour – Light Blue

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw
  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net Plain Colour – Light Blue

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net Plain Colour – Light Pink

  • Wall Mosquito Net Plain Colour – Light Pink

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw

    

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net Plain Colour – Light Pink

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net Plain Colour – Orange

  • Wall Mosquito Net Plain Colour – Orange

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw

    

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net Plain Colour – Orange

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net Plain Colour – Pink

  • Wall Mosquito Net Plain Colour – Pink

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw

    

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net Plain Colour – Pink

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

 • Wall Mosquito Net Plain Colour – White

  • Wall Mosquito Net Plain Colour – White

   ශ්‍රී ලාංකීය විස්වාසය දිනූ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම විකිණෙන මදුරු දැල Quick Mosquito Nets. සම්මත ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇති ඔබගේ නිදන කාමරයේ වර්ණයට ගැලපෙන සියලුම වර්ණයන්ගෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කාමරයට අලංකාරයක් ගෙනදෙන වසර 5 කට අදික කාලයක් පාවිච්චි කල හැකි Quick Wall Mosquito Nets.

   • නුල් 5 මහන මැෂින් බාවිතා කොට ශක්තිමත්ව මසා නිමකොට ඇත.
   • බිත්තියට සවි කිරීමට අවශ්‍ය කොකු නොමිලේ ලබාදීම.
   • Cotton මිශ්‍රිත නෙට් දැල නිසා රස්නය ඇති නොවේ.
   • දිවයින පුරා‌ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (Islandwide Deliver Totally FREE)
   • ඇසුරුම් කිරීමට පෙර අවස්ථා තුනකදී පරික්ෂා කරන නිසා ඔබගේ ඇනවුම ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබීම.
   • Mosquito Net වාටිය සඳහ‌ා Elastic අල්ලා නොමැත. (Elastic නිසා විවිධ ස්ථානවල පැටලීම මගින් නෙට් ඉතා ඉක්මණින් හානියට ලක්වන නිසා අප විසින් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ‌Elastic අල්ලා නොමැති අතර ඹබට Elastic අවශ්‍යයිනම් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. අමතර ගාස්තුවක් අය වේ.)
   • Delivery කාලය වැඩ කරන දින 5 – 7 ඇතුලත සිදු වේ. (රටේ පවතින වාතවරණය කාලගූණික වෙනස් වීම් මත Delivery කාලය වෙනස් විය හැක)
   • ඡායාරූප ආලෝකකරණ ප්‍රභවයන් හෝ ඔබේ මොනිටර සැකසීම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදන වර්ණය තරමක් වෙනස් විය හැක.
   • Video – https://youtu.be/MbKJB0AXfXw

    

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with
  Sold By: Quick CEYLON

  Wall Mosquito Net Plain Colour – White

  $14.06$25.10
  or 3 X $849.67 - $1,516.33 with

  or make 3 interest free instalments of $.849.67 with Koko

Shop By Department

Open chat
1
Hello,
How can we help you?
Fortune Store